Bệnh viện Phổi Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố về bệnh Lao và bệnh phổi.
Địa chỉ : 44 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

I. Vị trí, chức năng:
   Bệnh viện Phổi hà Nội trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế, có chức năng khám và điều trị bệnh nhân Lao và Bệnh phổi trên địa bàn thành phố.
 
II. Nhiệm vụ:
1. Khám chữa bệnh.
   a) Thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh Lao và bệnh phổi trên địa bàn thành phố;
   b) Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế có liên quan chuyển đến;
   c) Tham gia khám giám định sức khoẻ và giám định pháp y khi được Hội đồng Giám định y khoa hoặc cơ quan bảo vệ luật pháp trưng cầu trong chuyên ngành Lao và Bệnh phổi;
   2. Chỉ đạo tuyến:
a) Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn thành phố, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
b) Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng chống Lao và Bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình chống Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng;
3. Phòng bệnh và Giáo dục Truyền thông:
a) Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ về chuyên ngành Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng.
b) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ xây dựng kế hoạch, nội dung để tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng, chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trong thành phố;
4. Đào tạo cán bộ:
a) Bệnh viện Phổi Hà Nội là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa.
b) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.
5. Nghiên cứu khoa học:
a) Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở cấp cơ sở;
b) Nghiên cứu dịch tế học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác phòng chống Lao và Bệnh phổi tại Cộng đồng.
6. Hợp tác quốc tế:
Hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
7. Quản lý kinh tế:
a) Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả;
b) Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về thu, chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng quy định của pháp luật;
c) Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.
 
III. Nhân lực: 250 cán bộ, trong đó: 
-  Bác sỹ, dược sỹ: 50 
-  Điều dưỡng, KTV: 145 
-  Nhân viên khác: 55 
Số giường kế hoạch: 250 
Các tổ chức Chính trị - Đoàn thể xã hội: 
-  Đảng bộ bệnh viện Phổi Hà Nội: 
 + 09 Chi bộ trực thuộc, với 63 Đảng viên. 
+ Ban chấp hành Đảng bộ: 09 đồng chí 
-  Công đoàn Bệnh viện: 
 + Tổng số đoàn viên công đoàn: 240 
 + Ban chấp hành Công đoàn: 05 đồng chí 
-  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 
 + Tổng số Đoàn viên thanh niên: 155 
 + Ban chấp hành Đoàn thanh niên: 09 đồng chí.