Thông báo lịch trực toàn viện tháng 5/2018 tại bệnh viện Phổi Hà Nội

Thông báo lịch trực toàn viện tháng 5/2018 tại bệnh viện Phổi Hà Nội
Thông báo lịch trực toàn viện tháng 5/2018 tại bệnh viện Phổi Hà Nội