Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 - Bệnh viện Phổi Hà Nội

Thông báo về kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2015