Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở y tế thành phố