Ban Giám Đốc Bệnh viện

Ban Giám Đốc Bệnh viện hiện nay
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ
Trước năm 1995 
 Bs. Lê Trịnh 
 Bs. Phạm Khắc Quảng 
 Bs. Tăng Hữu Thành 
 Bs. Trần Xuân Thu 
 Bs. Trịnh Xuân Tùng 
 Bs. Nguyễn Văn Hơn 
 
Từ năm 1995 - 1999 
 Bs. Nguyễn Khắc Bạt 
 
Từ năm 2000 - 2012 
Ts. Lưu Thị Liên

Từ năm 2013 - 2022
THS. BS Phạm Hữu Thường

Từ năm 2023 - Nay
BS.CKII. Nguyễn Văn Đông
 
BAN GIÁM ĐỐC HIỆN NAY:


Bác sỹ CKII Nguyễn Văn Đông
Giám đốc Bệnh viện

Ts. Bs. Hoàng Văn Huấn 
Phó Giám đốc Bệnh viện 


BSCKII. Nguyễn Văn Chiến
Phó Giám đốc Bệnh viện