Đảng bộ Bệnh viện

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KỲ

BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
Đ/c. Phạm Đức Uyển (1983 – 1989) 
Đ/c. Hoàng Hữu Tích (1990 – 1992) 
Đ/c. Nguyễn Công Ban (1992 – 1994) 
Đ/c. Lê Anh Tuấn (1995) 
Đ/c. Nguyễn Khắc Bạt (1995 – 6/2000) 
Đ/c. Lưu Thị Liên (7/2000 – 5/2012) 
Đ/c. Phạm Hữu Thường (6/2012 - 12/2022)
 
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY HIỆN NAY 

 
TS.BS. Hoàng Văn Huấn
Phó Bí thư đảng ủy 
 

•  Quá trình xây dựng và phát triển : 
Trước năm 1995 Chi bộ Trạm chống lao Hà Nội chỉ có 10 đảng viên. 
Từ 1995 đến 2000 chi bộ trung tâm chống Lao Hà Nội với 26 đảng viên. 
 Từ  ngày  28  tháng  09  năm  2000  Tổ  chức  cơ sở  Đảng  Bệnh  viện  được công nhận là Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 1638 QĐ/QU trực thuộc Quận ủy Hai Bà Trưng. 
Đến  nay  Đảng  bộ  bệnh  viện  có  63 đảng  viên sinh hoạt tại  09  chi  bộ, trên 90 % cán bộ chủ chốt là đảng viên, sự lớn mạnhcủa Đảng bộ là nhân tố quyết định quá trình xây dựng, trưởng thành của Bện h viện về mọi mặt. 
 Đảng bộ Bệnh viện luôn phát huy vai trò của mình, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của bệnh viện. 
Đảng bộ bệnh viện thường xuyên học tập, quán triệt  Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên theo  hướng  dẫn  của  Quận  ủy  Hai  Bà  Trưng,  triển khai  các  đợt học  tập theo các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ bệnh viện đã triển khai nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. 
 Công  tác  giáo  dục  chính  trị  tư  tưởng  được  Đảng  bộ coi  là  công  tác quan trọng hàng đầu, được thể hiện rõ trong Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy và kế hoạch công tác của lãnh đạo Bệnh viện. 
Bệnh viện thường xuyên giáo dục nâng cao y đức, y thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên “ vừa hồng, vừa chuyên", luôn giáodục cán bộ đảng viên “Lương y phải như từ mẫu”, luôn lấy người bệnh làm trung tâm để phục vụ. 
 Xây  dựng  Đảng  bộ  vững  mạnh  xuất  sắc,  lãnh  đạo  Bệnh viện  đạt  các tiêu chí chất lượng Bệnh viện ở mức độ cao theo chuẩn của Bộ Y tế. 
 Với truyền thống đoàn kết thống nhất, Đảng bộ bệnhviện đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) đi đúng  hướng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Từ năm 2000 đến năm 2014 Đảng bộ bệnh viện liên tụcđược Quận ủy Hai Bà Trưng đánh giá, xếp loại “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. 
 Đặc biệt năm 2005 được thành ủy Hà Nội trao tặng bằng khen “Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm” và đồng chí Bí thư Đảng bộ được tặng bằng khen “Đảng viên ưu tú có thành tích  xuất sắc 5 năm 2000-2004”. 
Nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ  Bệnh  viện trong  giaiđoạn 2015 - 2020: 
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính tr ị tư tưởng cho cán bộ viên chức trong bệnh viện. Quán triệt sâu sắc vàchấp hành nghiêm mọichủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị. 
- Chăm lo giúp đỡ cán bộ nhân viên trong bệnh viện tích cực rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, sử dụng các trang thiết bị máy móc hiện đ ại, trình độ quản lý Nhà nước, trình độ chính trị phù hợp với sự phát triển đi lên của Bệnh viện và của ngành. 
-  Hoàn  thành  xuất  sắc  kế  hoạch  Nhà  nước  giao  cho Bệnh viện,  phấn đấu ngày càng đạt chuẩn theo tiêu chí đánh giá bệnhviện của Bộ Y tế. 
- Làm tốt công tác xây dưng Đảng, xây dựng chính quyền, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. 
Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm, trước những yêu cầu mới xây dựng nâng cao chất lượng toàn diện công tác của Bệnh viện, công tác Đảng phải được phát triển toàn diện, kịp thời, có hiệu quả. Khắc phục những hạn chế tồn tại, phấn đấu hàng giữ vững danh hiệu Đảng bộ “vững mạnh xuất sắc”. Thành tích đã đạt được:10 năm liền được trao tặng bằng khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.