Phòng Điều dưỡng

LÃNH ĐẠO PHÒNG HIỆN NAY 
 
CN. Phạm Thị Tuyết 
Phó trưởng phòng 
•  Quá trình xây dựng và phát triển: 
 - Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết địnhsố 1156 QĐ/SYT - TCCB ngày 02/12/2005 của Sở y tế Hà Nội. 
•  Biên chế tổ chức hiện nay:Gồm 03 cán bộ trong đó: 02 Đại học điều dưỡng, 01 Cao đẳng điều dưỡng. 
•  Chức năng, nhiệm vụ : 
 - Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt. 
 - Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định. 
 - Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện,  chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt. 
 - Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn. 
 - Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. 
Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định. 
 -  Phối  hợp  với  Phòng  Tổ  chức  cán  bộ  trong  việc  xây dựng kế  hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. 
 - Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. 
 - Phối hợp với Phòng đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học việc và tham gia kiểm tra taynghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng. 
 - Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. 
 - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. 
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công. 
•  Những thành tích đã đạt được : 
Trải qua gần 10 năm phát triển và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo của  Ban  chấp  hành  Đảng ủy, Ban  giám  đốc  bệnh  viện,  cùng  với  sự nỗ  lực phấn đấu của các cá nhân, tập thể Phòng Điều dưỡng  đã đoàn kết, gắn bó cùng khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn  lên để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng. 
Phòng điều dưỡng luôn chủ động xây dựng kế hoạch, t ổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo tháng, quí, năm. Nhằm  nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh. 
Hàng năm, phòng điều dưỡng luôn chủ động quan tâm,  tổ chức các lớp đào tạo,  tập  huấn nâng  cao trình  độ  cho  đội  ngũ  điều  dư ỡng  trưởng  khoa,  kỹ thuật viên trưởng, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên bệnh viện nhằm đáp ứng với nhu cầu chăm sóc người bệnh và sự phát triển ngày một đi lên của bệnh viện Phổi Hà Nội.
•  Danh hiệu đã đạt được: 
- Từ 2005 - 2014: ‘‘Người tốt - việc tốt’’, ‘‘Lao động tiên tiến’’ cấp cơ sở: 03 cá nhân. 
- Năm 2007, 2008, 2009: ‘‘Chiến sĩ thi đua cấp cơ s ở’’: 02 cá nhân 
- Năm 2008, 2009, 2011: ‘‘Người tốt - việc tốt’’ cấp ngành: 01 cá nhân