Phòng Hành chính quản trị

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ 
Đ/c Nguyễn Văn Mưu : tổ hành chính 
 Đ/c Nguyễn Công Ban : tổ hành chính 
 Bs. CKI Nguyễn Văn Đạt : Trưởng phòng Hành chính Quản trị 
LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

CN. Bùi Đình Hải 
Phó TP Phụ trách phòng
•  Quá trình xây dựng và phát triển: 
Phòng Hành chính Quản trị tiền thân từ phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội, được tách ra và thành lập phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Phổi Hà Nội từ tháng 8 năm 2010 theo Quyết định số 2451/QĐ – SYT ngày 04/8/2010 của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. 
•  Biên chế tổ chức hiện nay: 
Phòng Hành chính Quản trị gồm 12 Cán bộ viên chức, trong đó có 01 Thạc sỹ, 02 cán bộ Đại học, 02 Trung cấp, 07 Cán bộ khác. 
•  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ: 
- Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịusự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giámđốc về toàn bộ côngtác hành chính quản trị trong bệnh viện. Thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ theo qui chế Bệnh viện. 
•  Nhiệm vụ cụ thể: 
-  Căn  cứ  kế  hoạch  của  Bệnh  viện,  lập  kế  hoạch  công  tác  của  phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 
- Tổ chức tốt công tác quản lý công văn đi và đến.  Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc. 
-  Quản  lý  nhà  cửa,  kho  tàng,  phương  tiện vận  chuyển,  vật  tư  thiết  bị thông dụng trong bệnh viện. 
- Đảm bảo cung ứng điện nước, bảo hộ lao động, vệ s inh ngoại cảnh và cảnh quan bệnh viện sạch đẹp. 
- Tham mưu kịp thời việc sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sử dụng hợp lý các thiết bị thông dụng, công tác phòng cháy chữ a cháy và công tác trật tự trị an trong bệnh viện. 
•  Thành tích đã đạt được: 
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, Ban giám đốcbệnh viện đồng thời  kế thừa  phát  huy  thành  tích  của  những  cán  bộ  tiền  nhiệm,  sau  gần  5 năm thành lập, tập thể cán bộ nhân viên phòng Hành  chính Quản trị đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,  luôn  lấy người  bệnh  làm  trung  tâm  phục vụ.  Mỗi  cá  nhân  của  phòng 
đều nêu cao tinh thần tự giác, tận tuỵ với công việc và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.  Đặc biệt từ khi khu nhà 9 tầng của bệnh viện đi vào hoạt động đòi hỏi mỗi cán bộ nhân viên trong bệnh viện càng phải nêu  cao tính tự giác trong công việc cũng như tiết kiệm sử dụng thiết bị để tránh lãng phí. Trước tình hình đó đòi hỏi người cán bộ phòng Hành chính quản  trị cần phải nâng lên một tầm cao mới trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phục vụ cán bộ nhân viên cũng như người bệnh để cán bộ nhân viên phần nào yên tâm  công tác,  người  bệnh  được  thụ hưởng  những  điều  kiện  tốt  nhất trong quá trình khám và điều trị. Từ những nỗ lực phấn đấu không ngừng, hàng năm phòn g luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và các cá nhân đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, người tốt việc tốt cấp cơ sở. 
Trong đó có: 
- 01  cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua Thành phố.  
- 01 cá nhân đạt danh hiệu Người tốt - việc tốt cấp Thành phố và được viết sách những bông hoa đẹp ngành Y tế Thủ đô.