Kết quả tự kiểm tra bệnh viện năm 2020 của Bệnh viện Phổi Hà Nội

Kết quả tự kiểm tra bệnh viện năm 2020 của Bệnh viện Phổi Hà Nội
Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2020
Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện download tại đây